Naše strategie udržitelnosti

Nechceme si nic nalhávat.

Chceme si stanovit cíle, kterých můžeme skutečně dosáhnout

Jednáme v souladu s vlastními jasně nastavenými hodnotami a pravidly. Jsme přesvědčeni, že ekologické a ekonomické zákony jsou spolu úzce provázány – jsou to dvě strany téže mince. Z tohoto přesvědčení vychází i naše celková vize a cíle, které pro sebe stanovujeme. Dbáme na to, aby se na cestě k dosažení těchto cílů nic neztratilo.

Snažíme se vyvarovat plýtvání, zvláště pak v důsledku byrokratických tlaků spojených s neustále narůstajícími požadavky na dodržování všemožných předpisů. Ke své činnosti přistupujeme svědomitě a pečlivě, jednáme vždy pravdivě a vším, co děláme, se snažíme vytvářet hodnoty. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme ke svým zákazníkům, partnerům, zaměstnancům i životnímu prostředí, a svým působením se snažíme být všem přínosní.

Dopis generálního ředitele: Mainstream, nebo udržitelnost?

Je to zvláštní – udržitelné by bylo, kdyby se každý snažil posílit svou imunitu a dokázat tak klidněji reagovat na nejnovější pandemický vývoj, což by následně imunitní systém opět o něco posílilo. Místo toho je pěstován strach, který se také šíří jako virus, k tomu navíc oslabuje imunitní systém a vytváří potřebu pro očkování s nouzovými schváleními.

 

Obzvláště podivné je, když se i v otázce klimatu zároveň podporuje strach a propaguje udržitelnost - takové nastavení v současné době převládá a vytváří tolik zmatku se spoustou rozporů, že se všichni vděčně obrací k politice vytvářející řád. Navzdory tomu jsme rádi, že jsme v oběhovém hospodářství aktivní již 140 let a máme dobré vyhlídky do budoucna. Radost totiž přetrvává – a daří se jí to lépe než mnoha měnám. Dokonce i naše centrální banka neustále vytváří nové peníze z ničeho. Ještě jsme nezajistili odpovídající množství práce, za které by tyto peníze měly být směněny, a spořitelé už přichází o svůj majetek kvůli zmanipulované ceny peněz - v tomto případě záporné úrokové sazby.

 

Žádná měna nemůže přežít, když ji trhají na kusy síly vyvíjené napětím mezi penězi pod státním monopolem a globálními měnovými trhy, zatímco občané daného státu zápasí s otázkou, proč by vůbec měli pro peníze pracovat, když si je lze opatřit stisknutím tlačítka. Inflace tady je po celá desetiletí, ale všimli jsme si jí až ve chvíli, kdy vystřelila nahoru.

Tato země je obklopena zeměmi, které se účastní politicky motivovaného měnového experimentu, jenž je odtržen od reality. Stačí několik málo let a ze zadlužené země se může stát světový šampion v exportu, protože tato přijatá měna je v dané zemi slabší, než by jí příslušelo. Jisté jižní země naopak musí být „zachraňovány“ značnými finančními injekcemi, protože je zde tato měna silnější, než by měla být. Zároveň jsou peníze příliš levné, což vede k růstu zadluženosti. Evropská centrální banka vyhrožuje dalšími „záchrannými opatřeními za každou cenu“. Téměř všechny centrální banky dnes chrání své oblasti působnosti určitou verzí plánované ekonomiky, čímž se přibližujeme hranici, při jejímž dosažení může být občanům upřena svoboda obchodování a může se rozpoutat pandemie, a předluženost, kterou trpí veřejný sektor, se v důsledku toho šíří i do soukromého sektoru. Panují obavy, že peníze a kapitál se budou zaměňovat tak dlouho, až společnost veškerý kapitál spotřebuje na důchody stále početnějších penzistů a peněžní stavidla se naplno otevřou. V takto silně narušených společnostech či jinými slovy parazitických společnostech, které se nejsou schopny poučit, bude narůstat poptávka po udržitelnosti – naděje tedy existuje!

Pracuji pro společnost, která na trhu působí již 140 let, a i díky tomu přikládám udržitelnosti větší význam, než coby jen dalšímu z řady témat, o nichž se mají podávat výroční zprávy. Zkrátka a dobře se musím přiznat, že pochybuji o udržitelnosti všeobecně rozšířeného tlaku na vydávání zpráv o udržitelnosti. Není právě toto vynucování nekonečných zpráv jednou ze záležitostí, které bychom měli odsunout stranou, abychom měli více prostoru zaměřit se na samotnou činnost vedoucí k udržitelnosti? Ostatně, pravda nakonec vyjde najevo.

K tomu je nicméně zapotřebí elementární důvěra, která však byla v současné atmosféře vytlačena strachem. S podezřením je nazíráno již i na to, když někdo byť jen promluví na obranu mlčení. Podivná doba, ve které nyní žijeme, převrací staré známé rčení „mluviti stříbro, mlčeti zlato“ naruby. Chtějí snad lidé, kteří se stále intenzivněji snaží vynucovat vydávání všemožných zpráv, skutečně tvrdit, že stříbro je cennější zlata? S potěšením sleduji, jak cenové signály generované vzájemným působením nabídky a poptávky na globálním trhu dávají za pravdu onomu nadčasovému rčení a vyvrací toto módní myšlení!

K tomuto halasnému volání po nepřetržité produkci slovních projevů může přispívat i to, že naše ústa jsou konstantně otevřena, jelikož jsou v šoku z toho, kolik vjemů zpracovávají naše dvě uši. Velmi snadno se nechají svést nutkáním vyrovnat se záplavě těchto vjemů vlastní produkcí, v důsledku čehož pak trpí obě strany. Naše ústa tedy musí říkat více, než čemu jsou uzpůsobena, takže to, co z nich nakonec vychází, vyznívá prázdně, bezobsažně, nejistě a někdy je i vyloženě lživé. Naše uši zase musí slyšet více, než jsou s to snést, a tak přestávají vnímat. Ostatně, nápadně mnoho lidí se těší na víkend, na práci z domova či na dovolenou, aby mohli konečně „vypnout“.

A chci se doznat ještě k jedné věci: mohu si zde napsat, co se mi zamane. Podvolil jsem se tlaku na sepsání Zprávy o udržitelnosti především proto, že ji mohu pojmout stručně. V našich závodech nepřetržitě měníme staré, použité a vyhozené předměty v nové, atraktivní a hodnotné výrobky, a náš výrobní proces tak dokonale ztělesňuje myšlenku udržitelné tvorby hodnot. Náš přístup nám pomáhá plně docenit naše zákazníky, zaměstnance i všechny ostatní lidi – vlastně i samotný život, celý svět a vše v něm. Věříme, že ekonomika a ochrana životního prostředí jsou spolu úzce propojeny jako členové jedné rodiny.


Weinfelden, červen 2022
Daniel Model

„Díky odborným znalostem a nasazení našich zaměstnanců jsme schopni se nepřetržitě zlepšovat.“

Naše aktivity

Odpovědnost

Přijetí opatření proti změně klimatu

I my přispíváme ke globálnímu oteplování. Ale také děláme hodně pro to, abychom s ním bojovali. Kromě bezpočtu opatření, která již byla provedena, jsme se zavázali ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu. Tento závazek je založen na standardu SBTi (Science Based Target initiative), který trvá do roku 2030 a stanoví cestu k čisté nule. Kromě toho každoročně podáváme zprávu CDP o změně klimatu.

Skupina Model

Udržitelnost napříč generacemi

Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme prvotřídní prodejní stojany a obalová řešení z hladkých a vlnitých lepenek.

Jsme rodinný podnik a naše vedení se tak s výzvami přítomnosti a budoucnosti potýká již po několik generací. Jelikož chceme, aby se naše společnost i v budoucnu vždy opírala o principy udržitelnosti, musíme se neustále měnit, zlepšovat a uzpůsobovat v oblastech, které jsou v tomto ohledu nejpřínosnější. Těmito oblastmi jsou individuální integrita, výrobní cyklus papíru, kvalita výrobků, efektivní využívání zdrojů, dodavatelský řetězec, bezpečnost práce a naši zaměstnanci obecně.

Integrita

Udržitelnost je nám vlastní

Nejednáme udržitelně proto, abychom sbírali certifikáty, i když jich řadu máme. Nejednáme udržitelně ani proto, abychom vyhověli zákonným předpisům a nařízením, i když je všechny plníme. Jednáme udržitelně jednoduše proto, že je nám to vlastní. Totéž platí také pro naši hluboce zakořeněnou potřebu neustále se zdokonalovat: děláme více, než po nás požaduje zákon a než je třeba pro splnění certifikačních požadavků. Řídíme se svými vlastními zákony.

Náš Etický kodex slouží jako vodítko pro zodpovědné jednání našich společností ve společenských, ekologických i ekonomických záležitostech. Vychází z 10 zásad iniciativy UNGC (United Nations Global Compact). Iniciativa UNGC je nezávazná úmluva zaštítěná OSN, která sdružuje mezinárodní společnosti a organizace z celého světa a jejímž cílem je usměrňovat a formovat globalizaci na společenské a ekologické úrovni.

Prostřednictvím internetové platformy SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) poskytujeme aktuální informace o tom, jak jsou na tom naše procesy z hlediska udržitelnosti – a tyto údaje si mohou zpřístupnit i naši zákazníci. Byli jsme podrobeni auditu v souladu s auditním systémem SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit), který se zaměřuje na posuzování oblastí, jako je environmentální řízení, pracovní podmínky a bezpečnost a hygiena práce.

Uzavřený výrobní cyklus papíru

Přispíváme k budování cirkulární ekonomiky

Své papírové produkty zhotovujeme v uzavřeném výrobním cyklu. Na tomto principu byla ostatně naše společnost v roce 1882 založena, protože lidé si již tehdy uvědomovali, že sběr a recyklace použitého papíru skýtají výhody nejen povahy finanční, ale také ekologické. A za celou dobu své existence jsme ani na chvíli nepřestali usilovat o optimalizaci tohoto cyklu.

V současnosti vyrábíme z recyklovaného materiálu 85 % všech našich obalů. Primární vlákna, pokud je zákazník ve svých obalech požaduje, odebíráme od dodavatelů ze Skandinávie nebo Spojených států. Ve všech našich závodech jsme schopni vyrábět produkty složené 100% z vláken s certifikací FSC (Forest Stewardship Council).

Naše aktivity

Sdílená odpovědnost

Každý krok, který podnikneme, má nějaký dopad. Chceme-li se s těmito dopady důvěrně obeznámit, musíme nejdříve identifikovat řadu složitých vztahů a porozumět jim, přičemž některé z nich nejsou vůbec evidentní.

Inspiraci v tomto ohledu nám vždy spolehlivě dodají naši zákazníci. Svými vysokými očekáváními stran našich produktů a služeb nás dennodenně motivují a podněcují k nepřetržitému sebezdokonalování.

Našim zaměstnancům zase vděčíme za to, že jsme schopnosti neustále přicházet s novými inovacemi. Mají totiž možnost samostatně zužitkovávat své dovednosti. Tato svoboda jim umožňuje plně využít svůj potenciál, objevovat nové příležitosti, projevovat vlastní iniciativu a činit smělá rozhodnutí.

Model Lean System

Je pro nás hračka…

být udržitelným partnerem. Náš systém Model Lean nám pomáhá vytvářet efektivnější, pružnější a stabilnější procesy.

Naše procesy jsou rychlé a efektivní a jsou neustále optimalizovány. Pro naše zákazníky se vždy snažíme zajistit maximální bezpečnost, kvalitu a spolehlivost dodávek zboží, jakož i co nejvyšší přidanou hodnotu.

Dbáme na to, aby každá námi implementovaná změna přispívala k ekologicky šetrnému růstu naší společnosti a zároveň minimalizovala potenciální negativní dopady našeho působení na životní prostředí, společnost a naše kolegy.

"Model Lean System byl navržen na základě nápadů a metod používaných v štíhlém managementu."

Přístup k podávání zpráv

Tato Zpráva o udržitelnosti pojednává o letech 2017 a 2018. Jedná se o naši vůbec první podrobnou zprávu týkající se udržitelnosti.

Tato Zpráva o udržitelnosti zahrnuje informace o všech aktivitách a klíčových údajích všech společností náležejících do skupiny Model. Ve zprávě jsme se zaměřili především na činnost naší švýcarské společnosti Model AG, , jelikož právě ve Švýcarsku se nacházejí papírny skupiny Model, které mají největší vliv na to, nakolik je naše působení ekologické.

Tato zpráva byla vypracována v souladu se základní „Core“ verzí standardů GRI. Výsledná Zpráva o udržitelnosti nebyla zkontrolována externím odborníkem.

Indikátory GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI 102-14

Strategie


GRI 102-16

Etika a integrita


GRI 102-18

Vedení organizace


GRI 102-40, 102-42 – 44

Zapojení zúčastněných stran


GRI 102-45 – 56

Postup podávání zpráv


K dalším tématům

Kvalita

Naše výrobky mají vliv na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby byly neškodné.

Udržitelnost

Životní prostředí

Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální. Ale děláme velký pokrok.

Udržitelnost

Zaměstnanci

Stručně řečeno, delegujeme odpovědnost. Na každého člověka.

Udržitelnost

Dodavatelský řetězec

Zůstáváme u toho, co se nám líbí. A máme rádi příkladné partnery.

Udržitelnost