• Obalová řešení Model

  Na míru vašim potřebám. Od bezpečných přepravních obalů až po rafinované krabičky na parfémy.

 • Optimalizujte svůj obal
 • Standardní sortiment Model
 • Know-how báze
 • Průmyslová řešení společnosti Model

  Vyvinuta specificky pro potřeby vašeho odvětví, důkladně otestována a maximálně nákladově efektivní.

 • Potraviny
 • Domácí spotřebiče
 • Kosmetika & hygiena
 • Spotřební zboží
 • Automotive
 • Chemikálie
 • Farmacie
 • Elektronika
 • E-Commerce
 • Logistika & přeprava
 • Nápoje
 • Průmyslové zboží
 • Nábytek
 • Služby Model

  Svými službami vás rádi podpoříme při realizaci vašich balicích a logistických procesů.

 • Model Design
 • Model Co-Packing
 • Model Recover
 • Model Logistics
 • Inspirace
 • Model Young Package
 • Vyberte si zemi a jazyk

  Dodavatelský řetězec

  Naše zákazníky podporujeme v celém hodnotovém řetězci.

  Vybíráme to nejlepší ve prospěch našich partnerů

  Koneckonců takových partnerů máme opravdu mnoho. Své zboží nám dodává a službami podporuje celkem 1 800 malých, středních a velkých společností. Každého partnera si vybíráme velmi pečlivě, abychom měli jistotu, že sdílí naše hodnoty, a důkladně kontrolujeme kvalitu a bezpečnost dodávaných produktů. Ve svých nákupních podmínkách jasně uvádíme, že na svůj dodavatelský řetězec klademe vysoké nároky, které musí bez výjimky splňovat každý jeho článek.

  1. Naše ambice

  Pevné vazby se spolehlivými partnery

  Své dodavatele si vždy vybíráme velice pečlivě, obzvláště pak dodavatele papíru. A protože právě papír tvoří největší část objemu nákupu celé skupiny Model, dbáme na to, abychom každého ze svých dodavatelů důvěrně znali. S každým z těchto partnerů jsme neustále ve spojení a všechny pravidelně podrobujeme auditům.

  Pokud zjistíme, že kvalita přestala odpovídat našim požadavkům a dodavatel nezjedná nápravu, ukončíme s ním spolupráci.

  „Do roku 2030 musí všichni naši přímí dodavatelé ve svých interních auditech dosáhnout hodnocení kategorie A.“

  2. Naše aktivity

  Pokud s námi chcete spolupracovat, musíte mít co nabídnout

  Dřevní vlákna (prvotní i recyklovaná), lepidla, tiskové barvy, laky a mnoho dalších materiálů nakupujeme od více než 1 800 partnerů z celé Evropy. Za své partnery si neváháme vybrat i malé společnosti. Naše nákupní podmínky jsou přesně a jasně formulované, což nám usnadňuje volbu našich dodavatelů i přehodnocování naší spolupráce. Svůj dodavatelský řetězec vyhodnocujeme a posuzujeme právě na základě plnění těchto podmínek.

  Naše dodavatelské řetězce jsou stabilní

  Vzhledem k aktuálnímu dění denně analyzujeme nejdůležitější dodavatelské řetězce a v případě potřeby zvažujeme nové dodavatele. Jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů v dodavatelském řetězci jsou naše papírny, které spolehlivě dodávají materiál pro výrobu vlnité lepenky. Dodavatelské řetězce proto dosud vždy byly stabilní.

  Posílení dodavatelského řetězce

  Akvizice papírny v Eilenburgu (Německo) dále posiluje náš dodavatelský řetězec pro výrobu papíru. Nyní dokážeme pokrýt 100 % své vlastní potřeby po recyklovaném materiálu. Výhodná poloha Eilenburgu, v blízkosti dalších závodů na vlnitou lepenku, znamená také kratší dopravní vzdálenosti, než kdybychom materiál dodávali ze Švýcarska.

  Držíme slovo a necháváme za sebe mluvit své činy

  Naši dodavatelé se musí v rámci souhlasu s našimi Všeobecnými nákupními podmínkami zavázat, že budou dodržovat nařízení EU o chemických látkách REACH. Dále se musí zavázat, že budou dodržovat všechny relevantní zákony a nařízení stran ochrany životního prostředí a jednat v souladu s požadavky Etického kodexu Business Social Compliance Initiative (BSCI). Mimo jiné se takto zavazují, že se nebudou jakkoli podílet na diskriminaci a korupci, budou vyplácet spravedlivé mzdy a dodržovat všechna lidská práva a v neposlední řadě budou dbát na dodržování standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodavatelé skupiny Model se rovněž zavazují, že budou trvale pracovat na zlepšování výrobních podmínek, zodpovědně nakládat se svými zdroji a vynakládat maximální úsilí na ochranu životního prostředí.

  Naše požadavky se vztahují také na dodavatele našich dodavatelů a platí tak pro kompletně celý dodavatelský řetězec skupiny Model.

  Kontrolujeme vše do posledního detailu

  Pravidelně kontrolujeme své dodavatele. Součástí našeho kontrolního systému jsou interní audity, kterým naši dodavatelé podrobují sami sebe, ale jejich audity provádíme i my sami. Papír je nejdůležitější složkou našich produktů. V roce 2018 jsme provedli audity našich nejdůležitějších dodavatelů papíru, abychom ještě zdůraznili vysoké nároky, které na své dodavatele klademe. Nezajímá nás pouze to, zda dodavatelé splňují minimální požadavky na získání certifikace o udržitelnosti, ale zkoumáme rovněž kvalitu jejich výrobků, aplikované výrobní procesy a proškolení zaměstnanců.

  Jelikož si všechny své dodavatele vybíráme velmi pečlivě a na základě přísných kritérií, stává se jen zřídka, že musíme opětovně posoudit dopad působení některého z nich na společnost a životní prostředí. Většina našich partnerů již při navázání spolupráce splňuje co do udržitelnosti velmi vysoké standardy, my se nicméně vždy snažíme tuto úroveň ještě zvednout.

  Níže popsaný proces due diligence platí pro přímý nákup výrobních závodů ve Švýcarsku:

  1. INTERNÍ AUDIT

  Každý nový i stávající dodavatel musí každý rok provádět interní audit podle našeho dotazníku a uvedené údaje doložit připojením příslušné dokumentace. Soustředíme se zde na kontrolu plnění požadavků uvedených v našich Všeobecných nákupních podmínkách.

  2. RIZIKA

  V této fázi posuzujeme riziková kritéria ve všech relevantních oblastech a zjišťujeme, zda daný dodavatel, produkt nebo služba nevykazují zásadní nedostatky či problémy.

  3. OPATŘENÍ

  Pokud shledáme, že dodavatel nesplňuje naše požadavky, vyzveme jej, aby nedostatky odstranil a poté nás znovu kontaktoval.

  4. POKROK

  Následně zkontrolujeme, zda provedené změny zlepšily podmínky tak, aby odpovídaly našim nárokům, a pokud nás výsledky zcela nepřesvědčí, podrobíme dodavatele auditu sami. V případě, že dodavatel neprokáže dostatečný pokrok, rozvážeme s ním spolupráci.

  3. Naše cíle

  Čeho chceme dosáhnout

  Chceme, aby všichni naši přímí dodavatelé do roku 2030 dosáhli ve vlastních auditech hodnocení kategorie A. K tomu, abychom zajistili důslednou aplikaci a plnění našich požadavků na udržitelnost v rámci dodavatelského řetězce, využíváme následující opatření:

  • Naše požadavky na udržitelnost jsou uplatňovány všemi členy skupiny Model a navíc jsou vztahovány také na nákup a dodávky příměsí.
  • Vybíráme si dodavatele, kteří již splňují požadavky na hodnocení kategorie A, nebo případně vybraným dodavatelům pomáháme této úrovně dosáhnout.
  • Po stále více dodavatelích požadujeme provádění vlastních interních auditů.

  Informace o GRI

  Dokumentace indikátorů GRI

  Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

  GRI 308-1

  Posuzování vlivu na životní prostředí


  GRI 414-1

  Hodnocení dle sociálních kritérií


  K dalšímu tématu

  Strategie a vize

  Nechceme vás klamat. Chceme si stanovit cíle, které můžeme skutečně dosáhnout.

  Udržitelnost

  Kvalita

  Naše výrobky mají vliv na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby byly neškodné.

  Udržitelnost

  Životní prostředí

  Naše výrobní procesy ještě nejsou uhlíkově neutrální. Ale děláme velký pokrok.

  Udržitelnost

  Zaměstnanci

  Stručně řečeno, delegujeme odpovědnost. Na každého člověka.

  Udržitelnost