Ochrona danych

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie regulacji ustawowych (RODO, TKG 2003). W tej informacji o ochronie danych wskazujemy najważniejsze aspekty przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest firma Model Holding AG.

Model Polityka prywatności

Kontakt z nami

Przy nawiązywaniu kontaktu z nami przez formularz na stronie internetowej lub e-mail podawane dane są zapisywane przez nas do pamięci, do odwołania w celu przetwarzania zleceń i w razie kolejnych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody osoby, których dotyczą. Obowiązujące regulacje ustawowe - zwłaszcza terminy przechowywania - pozostają niezmienione. Następuje to na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b RODO.

 

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowne)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane tylko wówczas, kiedy jest to konieczne do uzasadnienia, wykonania treściowego lub zmiany stosunku prawnego (dane ogólne). Następuje to na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub prowadzenia działań przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane korzystania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wówczas, jeśli jest to konieczne dla umożliwienia użytkownikowi skorzystania z danej usługi lub rozliczenia. Zebrane dane klienta po zakończeniu zlecenia lub po zakończeniu stosunku handlowego są usuwane. Ustawowe terminy przechowywania pozostają niezmienione.

 

Aplikacje i procedury aplikacyjne

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe aplikujących w celu realizacji procedury aplikacji. Przetwarzanie może następować także na drodze elektronicznej. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, kiedy aplikujący przekazuje odpowiednie dokumenty aplikacyjne osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie na drodze elektronicznej, przykładowo przez e-mail lub przez znajdujący się na stronie internetowej formularz. Jeśli odpowiedzialny za przetwarzanie zawrze umowę zatrudnienia z aplikującym, przekazane dane będą zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia przy uwzględnieniu przepisów ustawowych. Jeśli odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze umowy zatrudnienia z aplikującym, dokumenty aplikacyjne dwa miesiące po podaniu do wiadomości decyzji o odrzuceniu kandydatury będą automatycznie usuwane, chyba że usunięcie nie będzie możliwe ze względu na pozostałe uzasadnione interesy odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pozostałym uprawnionym interesem w tym rozumieniu jest przykładowo obowiązek udokumentowania w procesie, według ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG).

 

Ochrona prywatności w Internecie osób poniżej 18 roku życia

Dane osobowe osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) nie są świadomie gromadzone ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez Grupę Model. Zwykle nie znamy wieku osób odwiedzających nasze strony internetowe. Nie podjęliśmy jednak działań mających na celu ochronę tego rodzaju danych w szczególny sposób. Bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich nie wolno nam przekazywać danych osobowych.

 

Pliki dziennika serwera

Administrator stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to: typ i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, URL referencyjny, nazwa hosta aktywnego komputera, godzina zapytania serwera i adres IP.

Nie przechowuje się tych danych z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych dla wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

 

Analiza internetowa

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usług analizy internetowej: Google Analytics.Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Utworzone przez ciasteczko informacje, dotyczące korzystania z danej strony internetowej, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zawarliśmy z oferentem odpowiednią umowę na przetwarzanie danych zlecenia.

W przypadku aktywacji anonimizacji na tej stronie internetowej adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu administratorowi strony internetowej. Przekazywany przez Google Analytics adres IP przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie regulacji ustawowych § 96 ust. 3 TKG i art. 6 ust. 1 lit a (zgoda) i/lub dla (uprawniony interes) RODO. Naszą intencją w rozumieniu RODO (uprawniony interes) jest doskonalenie naszej oferty i naszych stron internetowych. Ponieważ sfera prywatna naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika są poddawane pseudonimizacji (pseudonimizacja jest rekomendowana przy podstawie prawnej uprawniony interes; trzeba to wyjaśnić z usługodawcą analizy internetowej. Dane użytkowników są przechowywane przez okres 26 (dwadzieścia sześć) miesięcy.

 

Mapy Google

Ta strona korzysta poprzez API z usługi map Google Maps. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisywanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Oferent tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps następuje w interesie przedstawienia naszej oferty online i łatwego wykrywania miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa wykorzystuje do ewaluacji funkcję analizy zachowań odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Można śledzić zachowania odwiedzających strony, przechodząc kliknięciem na treści reklamowe Facebook na stronę internetową oferenta. Dzięki temu można oceniać skuteczność treści reklamowych Facebook do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizować przyszłe działania reklamowe. Zebrane dane są dla nas, jako użytkownika tej strony, anonimowe, nie możemy jednak określać na tej podstawie tożsamości użytkowników. Dane będą jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, tak że możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może stosować dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą o zastosowaniu danych Facebook. Dzięki temu Facebook umożliwia przełączanie treści reklamowych na stronach Facebook i poza Facebook. Na takie zastosowanie danych nie mamy wpływu jako administrator strony.

We wskazówkach o ochronie danych Facebook zawarte są dalsze informacje dotyczące ochrony sfery prywatnej: https://www.facebook.com/about/privacy/. Oprócz tego można dezaktywować funkcję „Custom Audiences” w zakresie ustawień treści reklamowych w https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu trzeba być zalogowanym na Facebook. Jeśli użytkownik nie ma konta Facebook, może dezaktywować reklamę, opartą na korzystaniu z Facebook, na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

LinkedIn

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na tej stronie internetowej komponenty LinedIn Corporation. LinkedIn to społeczność internetowa, która umożliwia łączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami handlowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Spółką odpowiedzialną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W sprawach ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli przesyłanie tych informacji do LinkedIn przez podmiot danych jest niepożądane, może on przerwać takie przekazywanie, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed otwarciem naszej strony internetowej. LinkedIn oferuje pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość anulowania subskrypcji wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych treści i zarządzania ustawieniami treści. LinkedIn korzysta z usług partnerów, jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, które mogą stosować ciasteczka. Można odmówić zgody na takie ciasteczka pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Obowiązujące regulacje ochrony danych LinkedIn są podane pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczne w sprawie ciasteczek LinkedIn są podane pod linkiem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

 

WiredMinds

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na tej stronie internetowej komponenty WiredMinds. Poprzez komponenty WiredMinds przedsiębiorstwa, które korzystają ze strony internetowej, są automatycznie identyfikowane i kwalifikowane. Komponent WiredMinds umożliwia użytkownikowi strony internetowej, który korzysta z komponentu, generowanie leadów, czyli kwalifikację potencjalnych nowych klientów. Spółką odpowiedzialną za WiredMinds jest WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy. Korzystamy z piksela trackingowego WiredMinds. Piksel trackingowy to miniaturowa grafika, która jest integrowana na stronie internetowej, aby umożliwić rejestrowanie pliku dziennika i analizę pliku dziennika, aby następnie przeprowadzać ocenę statystyczną.

Oprócz tego dla danej osoby występuje możliwość odmowy rejestrowania utworzonych przez WiredMinds, odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej danych i uniemożliwienia go. W tym celu dana osoba musi kliknąć przycisk Dont Track My Visits pod linkiem https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Jeśli system technologii informacyjnej danej osoby zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, dana osoba będzie musiała ponownie umieścić ciasteczko Opt Out. Dodatkowe informacje i obowiązujące regulacje ochrony danych WiredMinds podane są na stronie https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek obsługiwanej przez Google strony YouTube. Administratorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę wyposażoną we wtyczkę YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube trafia informacja, która z naszych stron została odwiedzona.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie przyporządkowanie zachowań przy surfowaniu po Internecie swojemu indywidualnemu profilowi. Można to uniemożliwić, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube następuje w interesie odpowiedniego przedstawiania naszej oferty online. Przedstawia to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Sentry

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony Sentry. Administratorem stron jest Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę wyposażoną we wtyczkę Sentry, tworzone jest połączenie z serwerami Sentry. Do serwera Sentry trafia informacja, która z naszych stron została odwiedzona. Sentry oferuje śledzenie błędów w czasie rzeczywistym dla aplikacji internetowych, mobilnych i gier, co pozwala programistom ocenę sytuacji i zapoznawanie się z usterkami oraz ich usuwanie. Zbierane są dane, które umożliwiają efektywne świadczenie usług i dostarczanie użytkownikowi najlepszych rozwiązań na naszej stronie internetowej i w ramach naszych usług.

 

leady.com

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony Leady. Użytkownikiem strony jest Leady.com Inc., 600 Third Avenue 2nd floor New York, NY 10016. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę wyposażoną we wtyczkę Leady, tworzone jest połączenie z serwerami Leady. Do serwera Sentry trafia informacja, która z naszych stron została odwiedzona.

 

Oracle Eloqua (ELOQUA, ELQSTATUS, visitor/v200/svrGP.aspx)

Oracle Eloqua jest używany na tej stronie internetowej i usługach e-mail. Eloqua umieszcza plik cookie w celu zwiększenia wygody użytkownika, segmentacji, śledzenia i analizy. Jeśli subskrybujesz otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem usługi Eloqua będą zawierać piksel śledzący do otwierania wiadomości e-mail. Kliknięcia z tych e-maili są również śledzone. Polityka prywatności Oracle Eloqua: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.

Eloqua wykorzystuje pliki cookie, aby jego serwer rozpoznał odwiedzającego jako unikalnego użytkownika. Pliki cookie umieszczone przez serwer Eloqua są czytelne tylko dla Eloqua, a pliki cookie nie mogą uzyskać dostępu, odczytać ani zmodyfikować żadnych innych danych na komputerze. Same pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Łączymy informacje przechowywane w plikach cookie z dowolnymi danymi osobowymi, które przesyłasz na naszej stronie.

 

Newsletter

Jeśli użytkownik chce korzystać z newslettera na stronie internetowej, potrzebujemy jego adresu mailowego i informacji, które umożliwią nam sprawdzenie, czy jest on właścicielem podanego adresu mailowego i czy wyraził zgodę na odbiór newslettera. Inne dane nie są zbierane. Te dane stosujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Po subskrypcji newslettera przesyłamy e-mail potwierdzający z linkiem do potwierdzenia subskrypcji. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę na zapis danych, adresu mailowego i ich stosowanie do wysyłki newslettera, przykładowo przez link Wypisz się” w newsletterze.

 

Campaignmonitor

Do naszego newslettera korzystamy z narzędzi strony Campaign Monitor. Zarządcą strony jest Campaign Monitor Pty Ltd., Attn: Legal, 631 Howard St., 5th Floor, San Francisco, CA 94105. Campaign Monitor zbiera w niektórych sytuacjach informacje, które identyfikują użytkownika osobiście („informacja indywidualna"), np., kiedy wnioskuje on o nasze usługi lub kiedy nasi klienci udostępniają nam dane osobiste, aby możliwe było udzielenie im pomocy przy komunikacji przez e-mail. Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika i od osób trzecich, włącznie ze źródłami publicznymi, naszymi przedsiębiorstwami zależnymi, oferentami usług informacyjnych i stronami, z którymi wymieniamy informacje, zgodnie z opisem.

 

Ciasteczka

Nasza strona internetowa stosuje tak zwane ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika przy użyciu przeglądarki. Nie wyrządzają one szkód. Korzystamy z ciasteczek, aby uczynić naszą ofertę przyjazną dla użytkownika. Niektóre ciasteczka pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do ich usunięcia przez użytkownika. Umożliwiają one nam rozpoznanie danej przeglądarki przy kolejnej wizycie. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może ustawić przeglądarkę tak, aby był informowany o umieszczeniu ciasteczek i mógł na to zezwalać w konkretnych sytuacjach. Po dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność naszej strony może być ograniczona. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

 

Funkcjonalne

nazwa pliku dostawca czas
życia
cel

cookieconsent_status

modelgroup.com

1 rok

Tworzony bezpośrednio po zatwierdzeniu baneru z informacją o plikach cookie, zapobiega ponownemu jego wyświetleniu.

__cfduid

browser-update.org

sesja

Zapytanie o wersję przeglądarki internetowej używanej przez odwiedzającego w celu wyświetlenia komunikatu o przestarzałych przeglądarkach.

 

Analityka

nazwa pliku dostawca czas
życia
cel

_ga

modelgroup.com

2 lata

Rejestruje unikatowy identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat

modelgroup.com

1 dzień

Używany przez Google Analytics w celu ograniczenia częstotliwości wysyłania żądań.

_gid

modelgroup.com

1 dzień

Rejestruje unikatowy identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

collect

google-analytics.com

Session

Służy do wysyłania do Google Analytics danych o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

 

Media społecznościowe i marketing

nazwa pliku dostawca czas
życia
cel

ELOQUA

eloqua.com

2 lata

Rejestruje unikatowy identyfikator, który zostanie przypisany do urządzenia odwiedzającego w celu jego identyfikacji podczas ponownych odwiedzin witryny. Jest wykorzystywany do automatycznego wypełniania formularzy w celu sprawdzenia, czy dany kontakt jest zarejestrowany w grupie poczty e mail.

ELQSTATUS

eloqua.com

2 lata

Używany do automatycznego wypełniania formularzy w celu sprawdzenia, czy dany kontakt jest zarejestrowany w grupie poczty e-mail. Plik cookie jest tworzony tylko wtedy, gdy odwiedzający zezwoli na śledzenie.

visitor/s200/svrGP.aspx

s1318145083.et.eloqua.com

sesja

niesklasyfikowany

_fbp

modelgroup.com

3 miesiące

Używany przez Facebooka dla celów dostarczania szerokiej gamy produktów promocyjnych, np. ofert podmiotów zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

fr

facebook.com

3 miesiące

Używany przez Facebooka dla celów dostarczania szerokiej gamy produktów promocyjnych, np. ofert podmiotów zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

tr

facebook.com

sesja

Używany przez Facebooka dla celów dostarczania szerokiej gamy produktów promocyjnych, np. ofert podmiotów zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują zasadniczo prawa do informowania (art. 15 RODO), korygowania (art. 16 RODO), usuwania (art. 17 RODO), ograniczenia (art. 18 AVG), przenoszenia danych (art. 20 RODO), odwołania i sprzeciwu (art. 21 RODO). Jeśli użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza prawo ochrony danych lub że jego prawa ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, może złożyć zażalenie do organu nadzoru (art. 77 RODO). W Szwajcarii i w Niemczech jest to Urząd ochrony danych osobowych.

 

Nasz ekspert ds. ochrony danych osobowych:

Nico Fopp
Data Privacy Officer
gdpr@modelgroup.com