Quint­essence

W Quintessence chcemy odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas ważne, jakie ideały powinny nadawać kierunek naszym działaniom i jaki duchowy fundament zapewni stabilność naszego przedsiębiorstwa w tych niespokojnych czasach.

Każde przedsiębiorstwo posiada pewną kulturę, która powinna stać się elementem świadomości i woli działania. W ten sposób stopniowo wykształca się specyficzny styl, który nadaje naszemu przedsiębiorstwu indywidualny charakter. Pojawiają się przy tym pytania, które najpierw wymagają wyartykułowania, a dopiero potem można podjąć próbę odpowiedzi na nie.

To Ty decydujesz, w jakim stopniu będziesz uczestniczył w tworzeniu Quintessence i w jakim stopniu stanie się ona Twoim własnym przewodnikiem; im bardziej świadomie i z im większym zaangażowaniem do tego podejdziesz, tym większe odzwierciedlenie znajdzie to w Twojej pracy. 

Model Quintessence
Model Downloads Quintessenz Ökonomie

Gospodarność Wyobrażamy sobie, że gospodarność jest swego rodzaju istotą, która w firmie Model, wśród jej pracowników, powinna czuć się dobrze.

Ona - Gospodarność, dokładnie wie, kim jest, czego chce i jakie odnosi skutki, ponieważ działa według jasnych zasad. Jest oszczędna, staranna, efektywna, dokładna, prawdziwa, ostrożna i rozważna. Nigdy jej nic nie ginie, ze wszystkiego tworzone jest coś, co posiada wartość. Pojęcie marnotrawstwa jest jej obce.

Zrozumienie zasad, jakimi rządzi się Gospodarność, pozwala wcielić ją w życie. Dzięki temu potrafimy tworzyć wartość – a tworzenie wartości jest tym, z czego żyjemy. Do zasad gospodarności zalicza się również wydajność i efektywność. Oszczędnie gospodarujemy surowcami, dbając o ich maksymalne wykorzystanie. Nasze decyzje są zgodne z zasadami gospodarności i służą ciągłemu wzmacnianiu naszego przedsiębiorstwa. Wszystkie działania konsekwentnie ukierunkowane są na dodawanie wartości.

Model Downloads Quintessenz Lernen

Uczenie się Wynagrodzenie nie jest jedyną korzyścią, jaką uzyskujemy z pracy w przedsiębiorstwie.

Podstawową korzyścią jest to, czego się tu uczymy. Potrzebujemy pracowników, którzy potrafią sami maksymalizować swoje korzyści, to znaczy codziennie wynoszą ze swojej pracy jak najwięcej wiedzy. Wymaga to zainteresowania i otwartości na to, co nowe. Kluczową umiejętnością jest tutaj myślenie, które pozwala przezwyciężyć rutynę i poszukiwać lepszych rozwiązań.

W kulturze, dla której cechą charakterystyczną jest uczenie się, problem nie jest czymś negatywnym, stanowi raczej szansę, ponieważ uruchamia proces myślowy. W kulturze opartej na rozwiązywaniu problemów praca sprawia przyjemność, gdyż myślenie i działanie wszystkich osób ukierunkowane jest na znalezienie rozwiązania. Efektem uczenia się jest podnoszenie, względnie ekspansja świadomości. Ekspansję przedsiębiorstwa jako klasyczny element strategii łączymy z ekspansją naszej świadomości.

Model Downloads Quintessenz Zusammenarbeit

Współpraca Idealną współpracę wyraża działanie 1 + 1 = 3.

Nasze przedsiębiorstwo jest w znacznej mierze przedsięwzięciem opartym na współpracy. Praca jednostki pozwala osiągnąć optymalny rezultat dopiero w połączeniu z pracą innych. Ten rzekomy cud możliwy jest do osiągnięcia w wartościowej rozmowie, polegającej na wymianie poglądów. Jednak w rzeczywistości stopień skuteczności często kształtuje się poniżej matematycznej wartości 2. Potencjał poprawy tego wyniku stanowi swego rodzaju skarb, którego odkrycie oznacza naszą przyszłość.

Kluczowym elementem udanej współpracy jest zaufanie; jednak jak można je zbudować i w jaki sposób zdobyć? Jak wprowadzić w czyn wspólne dobre chęci? Co jest potrzebne do tego, abym mógł być taki, jaki jestem? W przypadku konfliktów powyższe działanie daje ujemny wynik. Jak powstają konflikty? Jak można je przekuć z zagrożenia w korzyść dla przedsiębiorstwa?

Model Downloads Quintessenz Qualität

Jakość Troska o wysoką jakość jest wyrazem szacunku dla naszego bytu i działania; może decydować o naszym sposobie postrzegania, myślenia, czucia i postępowania.

Tym, że cenimy sami siebie wykonujemy swoją pracę dokładnie i rzetelnie. Najlepsze efekty uzyskujemy również, będąc dumnymi ze swojej pracy. Zero błędów to nasz ideał. Ciągłe doskonalenie jest naszą wewnętrzną potrzebą. Oparcie dla tej zasadniczej postawy stanowią stabilne procesy oraz wyraźnie zdefiniowane i wymierne wymagania jakościowe.

Przede wszystkim przy złej jakości winę zazwyczaj przypisuje się innej osobie. Jak przejść z roli ofiary, która jest komfortowa tylko przez chwilę, do odpowiedzialnej roli sprawcy? Skąd wziąć potrzebną do tego wytrwałość? Jaki jest stosunek pomiędzy jakością a ilością? Czego dotyczą powtarzające się zarzuty, co do jakości i jak na nie reagować?

Model Downloads Quintessenz Integrität

Wewnętrzna spójność Jeśli nasze zachowanie odzwierciedla nasze wartości i ideały, to wyraża ono naszą własną, wewnętrzną spójność.

Czy Twoje najważniejsze wartości pokrywają się z wyżej wymienionymi czterema tematami - gospodarność, uczenie się, współpraca i jakość? Tutaj masz wolną przestrzeń na własne przemyślenia.

Jakimi wartościami i ideałami chcesz kierować się w swoim działaniu? Czy jesteś gotów ponosić tego konsekwencje?