EU projekti

Energetska obnova u industrijskom postrojenju

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova u industrijskom postrojenju

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt „Energetska obnova u industrijskom postrojenju“ obuhvaća 2 projektne cjeline, proizvodni pogon i zgrada, a u sklopu istih provode se aktivnosti: mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu, energetske obnove zgrade i mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije. Predmetni projekt provodi se u cilju ostvarenja energetskih ušteda kroz učinkovito korištenje energije u proizvodnoj industriji čime se omogućuju jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te uvođenja OIE i smanjenja udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.

European Union

CILJEVI I POKAZATELJI PROJEKTA:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4b Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u komercijalnom sektoru, te Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Provedbom predmetnog projekta predviđene su uštede u isporučenoj energiji u iznosu od:

  • 24,88 % za projektnu cjelinu proizvodni pogon
  • 41,1 % za projektnu cjelinu zgrade.
Provode se sljedeće projektne aktivnosti:
  • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
  • Obnova ovojnice zgrade
  • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
  • Toplinski sunčani kolektori sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora
  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracijom
Europski strukturni i investicijski fondovi

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 7.376.048,36 kn bez PDV-a
Prihvatljivi troškovi: 6.830.041,24 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 4.165.952,45 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
01.01.2014. – 31.12.2020.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mario Beber
(E-mail: mario.beber@modelgroup.com)
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija