EU PROJEKTI

ENERGETSKA OBNOVA U INDUSTRIJSKOM POSTROJENJU

NAZIV PROJEKTA
"Energetska obnova u industrijskom postrojenju"

 

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt „Energetska obnova u industrijskom postrojenju“ obuhvaća 2 projektne cjeline, proizvodni pogon i zgrada, a u sklopu istih provode se aktivnosti: mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu, energetske obnove zgrade i mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije. Predmetni projekt provodi se u cilju ostvarenja energetskih ušteda kroz učinkovito korištenje energije u proizvodnoj industriji čime se omogućuju jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te uvođenja OIE i smanjenja udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.
 
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
 
CILJEVI PROJEKTA:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4b Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u komercijalnom sektoru, te Specifičnom cilju 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
 
Provedbom predmetnog projekta predviđene su uštede u isporučenoj energiji u iznosu od:
- 24,88 % za projektnu cjelinu proizvodni pogon
- 41,1 % za projektnu cjelinu zgrade.
 
Provode se sljedeće projektne aktivnosti:
• Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
• Obnova ovojnice zgrade
• Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
• Toplinski sunčani kolektori sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora
• Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracijom
 
 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
 
Ukupna vrijednost projekta: 7.376.048,36 kn bez PDV-a
Prihvatljivi troškovi: 6.830.041,24 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 4.165.952,45 kuna
 
 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
 01.01.2014. – 31.12.2020.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Mario Beber (E-mail: mario.beber@modelgroup.com)

 

https://europa.eu/european-union/index_hr​

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/