Skip to main content
Model Group
We Dress to Impress

Main menu

Energetska obnova u industrijskom postrojenju

NAZIV PROJEKTA

"Energetska obnova u industrijskom postrojenju"

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt „Energetska obnova u industrijskom postrojenju“ obuhvaća 2 projektne cjeline, proizvodni pogon i zgrada, a u sklopu istih provode se aktivnosti: mjere energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu, energetske obnove zgrade i mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA


CILJEVI PROJEKTA:

Predmetni projekt provodi se u cilju ostvarenja energetskih ušteda kroz učinkovito korištenje energije u proizvodnoj industriji čime se omogućuju jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te uvođenja OIE i smanjenja udjela konvencionalnih goriva u
ukupnoj potrošnji energije.

REZULTATI PROJEKTA:

Povećanje udjela obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u prizvodnim industrijama.

Ušteda energije u proizvodnim industrijama za:

 24,88% u projektnoj cjelini 1 (Proizvodni pogon)

41,10% u projektnoj cjelini 2  (Zgrada)

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta 9.866.424,05 kn
 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

06.2017. - 08.2018.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Mario Beber ( E-mail: mario [dot] beber [at] modelgroup [dot] com )

© 2019 Model AG, Weinfelden